•    27oC 84 %

嬰幼兒產品用家評台
王國商店facebook專頁
王國facebook
義工

搜索
親子王國 首頁 潮流時尚 新鞋刮腳可以點呢?
查看: 10512|回覆: 0
go

新鞋刮腳可以點呢?

洋房

Rank: 2


139
發表於 04-6-9 12:31 |顯示全部帖子

Re: 新鞋刮腳可以點呢?

另一個唔使錢既方法就係用一枝粗箱頭筆 ( 筆幹) 在鞋內
(左右動作) 磨擦大約二十次, 視乎鞋的軟硬而定多少次。

我次次新鞋刮腳都用這個方法的。