sunkids dress up party - 屯門區媽媽會 - Baby Kingdom - 親子王國 香港 討論區

義工

屯門區媽媽會 今日: 0|主題: 23291

查看: 1017 | 回覆: 14
sunkids dress up party


大宅

國民生產總值:1071


發表於 16-10-18 13:09 |顯示全部帖子
請問是否計分,是否其中一part interview?

王國熱話
路由器 router
梳化
[超級特惠]分享個超高折優惠卷網
完結最後#16,18號到貨分享!今次真係超靚...


子爵府

國民生產總值:13787


發表於 16-10-18 15:42 |顯示全部帖子
我都想知,講到要dress up 咁勁
我沒有很多朋友, 但有你們就足夠~~~我沒有很多錢,但我所擁有的東西已經比別人多~~~我沒有很多老公, 但有一個把我寵壞就已經足夠


複式洋房

國民生產總值:168


發表於 16-10-18 15:45 |顯示全部帖子

回覆樓主:

應該唔計分掛(emoji)(emoji)


大宅

國民生產總值:1071


發表於 16-10-18 18:34 |顯示全部帖子
你們是K or n


男爵府

國民生產總值:5818


發表於 16-10-18 18:54 |顯示全部帖子

回覆樓主:

唔計架喎,因為入到去就四圍行,唔覺有人check名。


子爵府

國民生產總值:13787


發表於 16-10-19 00:19 |顯示全部帖子
sesameshl 發表於 16-10-18 18:34
你們是K or n

我係K
我沒有很多朋友, 但有你們就足夠~~~我沒有很多錢,但我所擁有的東西已經比別人多~~~我沒有很多老公, 但有一個把我寵壞就已經足夠


大宅

國民生產總值:2338


發表於 16-10-19 06:48 |顯示全部帖子
唔計㗎!現場亂亂哋,周圍參觀吓
其實school tour 就school tour,唔明點解要人dress up.


大宅

國民生產總值:1209

畀面勳章


發表於 16-10-25 00:32 |顯示全部帖子
Saboc 發表於 16-10-19 06:48
唔計㗎!現場亂亂哋,周圍參觀吓
其實school tour 就school tour,唔明點解要人dress up. ...

時間寫住10am-2pm,係幾點去都得嗎?


別墅

國民生產總值:775


發表於 16-10-25 13:18 |顯示全部帖子
Saboc 發表於 16-10-19 06:48
唔計㗎!現場亂亂哋,周圍參觀吓
其實school tour 就school tour,唔明點解要人dress up. ...

咁其實係要cosplay咁定formal dress就可以了?我頭痛左好耐應該同仔仔著咩衫


複式洋房

國民生產總值:137


發表於 16-10-25 23:25 |顯示全部帖子

回覆樓主:

我係n, 但肯定唔係interview?
頭都痛,仲要dress like a prince.....


複式洋房

國民生產總值:183


發表於 16-10-28 01:03 |顯示全部帖子
珍妮鳳 發表於 16-10-25 23:25
我係n, 但肯定唔係interview?
頭都痛,仲要dress like a prince.....

係囉 都唔知著咩衫好 咁細個好難買王子服


大宅

國民生產總值:1349


發表於 16-10-28 11:56 |顯示全部帖子

回覆樓主:

其實真的只是一個普通open day,大家不用太緊張啦,不計分的,只是著靚d 大家開心d 而已


複式洋房

國民生產總值:183


發表於 16-10-28 22:53 |顯示全部帖子
leungbb1026 發表於 16-10-28 11:56
其實真的只是一個普通open day,大家不用太緊張啦,不計分的,只是著靚d 大家開心d 而已
...

時間寫住10am-2pm,係幾點去都得嗎?


大宅

國民生產總值:1349


發表於 16-10-28 23:38 |顯示全部帖子
ccbbstella 發表於 16-10-28 22:53
時間寫住10am-2pm,係幾點去都得嗎?

係呀


複式洋房

國民生產總值:183


發表於 16-10-28 23:39 |顯示全部帖子
leungbb1026 發表於 16-10-28 23:38
係呀

唔該曬你呀! 我剛剛都收到佢地既面試信 11月要面試啦

© Baby-Kingdom.com Limited. All rights reserved.