A+親舒 2號 ~ 400g, 美素 2號 ~ 400g - 二手市場 - Baby Kingdom - 親子王國 香港 討論區

義工

二手市場 今日: 190|主題: 2331820

查看: 380 | 回覆: 5
[母嬰食品] A+親舒 2號 ~ 400g, 美素 2號 ~ 400g


複式洋房

國民生產總值:499


發表於 16-12-1 00:09 |顯示全部帖子
本帖最後由 natkatie 於 17-1-17 14:05 編輯

A+親舒 2號 ~ 400g (1罐) , 到期日:12May2018, 50蚊罐
美素 2號 ~ 400g (2罐), 到期日: 14July2018, 80蚊罐, 150蚊兩罐

屯門或西鐵線面交! 有意請pm!

王國熱話
詩語閑情.......斯人讀潮水
[轉載] 笑看人生峰高處,唯有磨難多正果
幸福無價亦無譜 痛苦無邊更無常
【真正的因果內涵,不見得人人能懂】


別墅

國民生產總值:807


發表於 16-12-1 01:50 |顯示全部帖子

回覆樓主:

本帖最後由 Tyw0220 於 16-12-1 01:51 編輯

Del


複式洋房

國民生產總值:499


發表於 17-1-18 16:00 |顯示全部帖子
natkatie 發表於 16-12-1 00:09
A+親舒 2號 ~ 400g (1罐) , 到期日:12May2018, 50蚊罐
美素 2號 ~ 400g (2罐), 到期日: 14July2018, 80蚊罐 ...

up


男爵府

國民生產總值:6224


發表於 17-1-18 21:17 |顯示全部帖子
natkatie 發表於 16-12-1 00:09
A+親舒 2號 ~ 400g (1罐) , 到期日:12May2018, 50蚊罐
美素 2號 ~ 400g (2罐), 到期日: 14July2018, 80蚊罐 ...

A2 荃灣西站


複式洋房

國民生產總值:295


發表於 17-1-19 00:55 |顯示全部帖子
natkatie 發表於 16-12-1 00:09
A+親舒 2號 ~ 400g (1罐) , 到期日:12May2018, 50蚊罐
美素 2號 ~ 400g (2罐), 到期日: 14July2018, 80蚊罐 ...

排A+2,屯門交收


複式洋房

國民生產總值:499


發表於 17-1-20 22:04 |顯示全部帖子
natkatie 發表於 16-12-1 00:09
A+親舒 2號 ~ 400g (1罐) , 到期日:12May2018, 50蚊罐
美素 2號 ~ 400g (2罐), 到期日: 14July2018, 80蚊罐 ...

S26 promil ultima 2~ 350g, 50蚊罐, 到期日: 12Aug2017

屯門或西鐵沿線交收!

  • 搜 尋
  • APP
  • 網 站
© Baby-Kingdom.com Limited. All rights reserved.