•    29oC 67 %

嬰幼兒產品用家評台
王國商店facebook專頁
王國facebook
義工

搜索
親子王國 首頁 出埠旅行 3月中去韓國4日,有無地點好介紹?
查看: 240|回覆: 0
go

3月中去韓國4日,有無地點好介紹?

複式洋房

Rank: 3Rank: 3


228
發表於 12-12-8 08:31 |顯示全部帖子
得我(女人一個)同我阿媽,唔帶阿仔,有無好提議?
另外有導遊試過帶我去去一個街市,好似近world cup stadium, 買左d松葉蟹食超正!有無人知個街市叫咩名?


王國熱話
分享6歲男仔生日會-反斗車王主題
知唔知香港邊到有氦氣罐賣?
自家製囡囡百日佈置
分享我仔仔的百日宴蛋糕和簡單怖置