•    25oC 77 %

嬰幼兒產品用家評台
王國商店facebook專頁
王國facebook
義工

搜索
親子王國 首頁 屯門區媽媽會 屯門大興有冇好的補習社介紹??
查看: 236|回覆: 2
go

屯門大興有冇好的補習社介紹??

大宅

Rank: 5Rank: 5


1054
發表於 13-9-10 14:40 |顯示全部帖子
有冇小朋友補緊而又好, 有責任, 安全的補習社介紹?? 同埋有冇D有由學校接埋去補習社的?? 補習社 / 住家式的都可以?? 如有可pm本人, 萬分感謝
王國熱話
陳豪「比華利山大王」
c6都費事同我講
亞奶奶,你講清楚D好喎!!!
狼死到.......等於搶錢

大宅

Rank: 5Rank: 5


2893
發表於 13-9-10 18:16 |顯示全部帖子

回覆:屯門大興有冇好的補習社介紹??

Pm u la大宅

Rank: 5Rank: 5


1054
發表於 13-9-11 01:05 |顯示全部帖子