mantracy的日誌 - Baby Kingdom - 親子王國 香港 討論區
分享 音樂啟蒙班 - 第2期 --> 畢業喇!!!
mantracy   08-4-5 15:15   187   沒有評論
今日爸爸媽媽都可以一齊同我返音樂啟蒙班呀! 返學之前...當然要食飽飽先啦, 因為今朝一早去咗沙田飲茶, 都冇去食晏喇! 我哋一齊去啲茶點先去上堂!!! 夠鐘上堂了...今日返齊人呀,上半堂先由爸爸陪我玩玩...下半堂就輪到媽媽...玩馬鈴, 搖鼓, 沙錐, 聽音樂, 跳跳舞!! 今日區先生頒發證書, 我哋仲有映相添! 希 ...
分享 金巴倫迦南interview
mantracy   07-11-3 13:30   342   沒有評論
要去面試喇!仲同山山﹝表弟﹞in同一間幼兒園tim呀﹝不過唔同時間面試﹞!可以一齊返學玩玩就好喇......哈哈! 爸爸媽媽一早就同我準備好....當然要著返套靚衫啦! 面試時間係下午1:30
分享 媽媽人又要出差了!
mantracy   07-9-11 12:25   286   沒有評論
今日媽媽人又要出差喇!今次去青島2個星期呀!要21號晚先可以見到媽媽人喇! 不過...仲有murti姐姐爸爸人! from媽媽人:I am missing Jan and Fa Fa very much, take care and see you on 21st!
分享 我今日第一次同姨媽say "night night"呀!
mantracy   07-9-10 22:15   416   1
臨瞓之前見到山山呀...喺爸爸個電話度!媽媽好似知我想搵山山咁,佢就打比姨媽,不過山山已經sleeping喇!當然,我都有同姨媽吹下水啦...講咗一陣,夠鐘瞓教喇!姨媽早抖,媽媽早抖,爸爸早抖!