2017-04-13

5.7K

三分一英國爸爸:寧可賺少啲,多啲時間陪孩子

超過三分一爸爸:寧可賺少啲,多啲時間陪孩子

一項報告發現,超過三分一的爸爸都願意賺少一點,以獲得更好的工作和生活平衡,花更多時間和孩子相處。

 
Working Families 是一個支援父母的慈善團體,調查了2,750名父母 (包括1,335名爸爸),發現有38%的父親都不介意人工減少一些,以換取更多家庭時間。

"Modern Families Index" 這個報告發現,47%的爸爸都希望有一份 "較少壓力的工作"。

不過,男性比女性更多會想到,彈性上班方式可能會對自己的前途,造成負面影響。

 

Working Families 說:"要減少英國出現的 '為人父親的懲罰',也同時幫助應付 '為人母親的懲罰'—僱主需要確保工作方式,可以方便男性和女性,提供一個好的工作和生活平衡。"

報告認為,父親們寧願接受低於自己技術水平的工作,以獲得更多時間和孩子相處,是一種 "為人父親的懲罰"。

 
超過三分一爸爸:寧可賺少啲,多啲時間陪孩子
 

那麼,可以怎樣做呢?

Fatherhood Institute 說:"父母休假系統需要更現代化,更可負擔,要準備爸爸們在孩子出生首年,都會請不少假。"

"另外,社會需要一些為員工著想的僱主,主動地幫助父親們,更多侍產或父母假的津貼,追上產假的福利。"

這很重要,因為有研究發現,和爸爸多相處的孩子,都有明顯優勢。"孩子會更快樂,和人相處更好,學業更好等。"

Source: More Than A Third Of Working Dads Would Take A Pay Cut To Spend More Time With Their Kids

 


相關文章

【教育方程式】暴躁小孩當媽媽仇人咁 聲大夾惡如何管教?

【教育方程式】家長做「伴讀書僮」壓力爆煲 專家3大建議提升小朋友功課表現

【英文學習】爸媽必學3招與小朋友齊齊學好英文 內文附英文圖書及節目推介

【升小家長必看】myTV SUPER全新節目《細蚊仔傾吓偈》 小學探訪X專家分享解答升小疑難!

緊貼新冠肺炎最新相關資訊