Donut & Ah Meow曲奇製作+健康上網樂滿Fun 活動花絮

親子王國聯同香港寬頻於荃灣D‧Park舉行一連兩日的《Donut & Ah Meow曲奇製作+健康上網樂滿Fun》活動現已圓滿結束,活動當日家長們與小朋友透過一齊焗製及裝飾曲奇,享受親子時光之餘,更學習培養小朋友健康上網的習慣,同場並有註冊教育心理學家彭智華先生跟大家探討兒童適量上網及家長監護嘅重要性。想知當日有幾Fun?立即去片重溫當日精彩片段!

主辦機構: